22 april, 2022


In 2019 is ADP Nederland begonnen met het in kaart brengen van de CO2-uitstoot voor scope 1 en 2. Dit houdt in dat we de CO2-uitstoot meten van ons eigen energieverbruik, het leasewagenpark, zakelijke reizen en woon-werk verkeer van onze medewerkers.

Toen COVID-19 zijn intrede deed, maakten we een natuurlijke reductie van de CO2-emissie mee van 27%. Deze afname was grotendeels toe te schrijven aan minder verkeersbewegingen die medewerkers maakten vanwege het thuiswerken.

Naast het bewerkstelligen van minder CO2-uitstoot, hebben we ook besloten tot het compenseren van de emissie. Dit hebben we recentelijk gerealiseerd door het aanleggen van een ADP Bedrijfsbos van 2.500 bomen via Trees for All. De helft van deze bomen is in Nederland geplant en de andere helft wordt geplant in een voedselbos in Ghana.

ADP Team Planting Trees

Onder leiding van Trees for All en boswachters van Staatsbosbeheer ging een aantal ADP-medewerkers op 24 maart jl. aan de slag in het Drentse Sleenerzand. Er is een corridor van nieuwe struiken en bomen aangeplant om een verbinding te maken tussen twee stukken bosgebied. Hierdoor wordt het voor dieren en insecten makkelijker om te migreren.

De andere helft van de bossen wordt geplant in het Bongo District in Ghana. Het is één van de droogste gebieden in de regio met als belangrijke waterbron het reservoir van de VEA Dam, waar de Yarigatanga rivier in uitkomt. Zo’n 2000 boeren zijn afhankelijk van het reservoir voor het irrigeren van hun land en het is de drinkwatervoorziening van de omliggende dorpen.

Trees for All Ghana

Met slechts 70 regendagen per jaar en een arme bodem ligt verwoestijning op de loer in het Bongo District. Hoewel 90% van de bevolking in het district afhankelijk is van de landbouw, is 60% van het land te zwaar gedegradeerd om voor landbouw te gebruiken. Boeren voelen zich daarom genoodzaakt om steeds verder richting de rivieroevers op te schuiven, waar de grond nog vruchtbaar is. De ontbossing van de rivieroevers heeft erosie tot gevolg, waardoor de rivier en ook het VEA waterreservoir langzaam maar zeker dichtslibben. Met als gevolg dat de irrigatiekanalen ook dichtslibben en de boeren niet meer kunnen irrigeren.

Om het tij te keren in het stroomgebied van de Yarigatanga Rivier zet Trees for All zich in voor de aanplant van 220.000 bomen op de 50 kilometer lange rivieroever, de aanleg van 150 hectare agroforestry en het verstevigen van 1250 meter oever van het VEA waterbassin met diepwortelend gras. Dit doet Trees for All samen met de inwoners van de 20 dorpen die rond de Yarigatanga rivier liggen. In totaal worden 1.600 lokale boeren getraind in duurzaam landgebruik, zodat het bos zijn ecosysteemdiensten weer kan vervullen.

Door de aanplant van de bomen levert ADP een duurzame bijdrage aan de natuur in zowel Nederland als Ghana en onderneemt ADP CO2-neutraal voor scope 1 en 2. Een mooie ‘mijlboom’!